In de polyvalente zaal van de gemeentelijke basisschool Ak’cent organiseerde de vzw KLAP, dat staat voor het Komité voor het behoud van het Landelijk Aspect van het Pajottenland, een infoavond over de stand van zaken rond de industriële windturbines in de streek en de gevolgen ervan voor de omwonenden. De actiegroepen Komitee Solidair uit Herne en Ventsdechangement uit Edingen, beide momenteel hevig in het verzet tegen de aangevraagde inplanting van drie windturbines op de Heyselvlakte in Sint-Pieters-Kapelle, verleenden hun medewerking. Verder was er ook een delegatie van het actiecomite Bivisi uit Silly aanwezig. De infovergadering werd bijgewoond door een 100-tal geïnteresseerden waaronder een 30-tal Bevernaren hoofdzakelijk uit Romont en Torrezeel.

Geen projecten in Bever
Burgemeester Luc Deneyer kon de aanwezigen alvast meegeven dat zijn gemeente momenteel door geen enkel dossier voor het inplanten van windturbines gevat is. In enkele kernbedenkingen benadrukte hij bovendien de noodzaak van draagkracht voor de projecten en van het spreken van klare taal over onze energietoekomst om zo hernieuwbare energie en energie-efficiëntie een duwtje in de rug te kunnen geven. Hij brak ook een lans om mogelijkheden te scheppen om de hoge elektriciteitskosten te kunnen drukken. Tevens schoof hij ook het coöperatief denken onder de burgers naar voren om windturbines te kunnen neerzetten die minder storend zouden zijn in het landschap. Tenslotte verwees hij eveneens naar de mogelijkheden van de nieuwe omgevingsvergunning voor de lokale besturen die zo een meer lokaal energiesysteem zouden kunnen opzetten.
KLAP-voorzitter Bart Van den Daele wees er in eerste instantie op dat KLAP samen met Komitee Solidair en Ventsdechangement een burgerbeweging vormt over de taalgrens heen, ijvert voor hernieuwbare energie en in principe niet gekant is tegen windenergie. Na een overzicht van alle projecten in de streek tussen Ghislenghien en Herne zocht hij ook de redenen op waarom er thans zo veel projecten de kop opsteken in de streek. Verder had hij het ook over hetgeen een windturbine doet, over de draagkracht voor de projecten, over de opbrengsten van windturbines zowel op het vlak van de energie als op financieel vlak, over de spelregels en over alternatieve groene energie.
Afstand als kritieke factor
De negatieve aspecten van windturbines voor omwonenden zijn volgens de KLAP-voorzitter de repetitieve blootstelling aan geluid, de repetitieve blootstelling aan slagschaduw, de veiligheidsproblematieken, het impact op de levenskwaliteit, de landschapsverstoring en de economische problematiek rond de waardevermindering van de woningen. Hij wees dan ook op de noodzaak van het eerbiedigen van het voorzorgsprincipe vanuit de overheid. Vooral het element afstand komt dan naar voren als kritieke factor.
Jeroen Depadt en Annemie Sergeant van Komitee Solidair dan weer kwamen als omwonenden van het Heyselproject in Sint-Pieters-Kapelle getuigen over hun ervaringen de voorbije weken. Ook vertegenwoordigers van het actiecomité Bivisi uit Silly en van het actiecomité Ventsdechangement kwamen nog aan het woord.