FINANCIËN

 

De voorbije maanden heeft het gemeentebestuur en het OCMW bestuur zich bijzonder ingespannen om een meerjarenplan op te maken voor de periode 2014-2019.

De lokale financiën staan sterk onder druk de laatste jaren !

Verschillende elementen spelen hier een belangrijke rol.

 

Aan de uitgavenzijde zien we :

  • de sterk stijgende pensioenuitgaven voor het personeel
  • de gelijkschakeling tussen statutaire en tijdelijke personeelsstatuten
  • de niet-indexatie van de loonsubsidies
  • de stijgende verplichte dotatie aan de politiezone en

 brandweerdienst

  • de toegekende kortere looptijden van leningen
  • de stijgende energieprijzen
  • de stijgende prijzen voor huisvuilophaling

Aan de inkomstenzijde zien we :

  • de druk op de opbrengsten uit de personenbelasting
  • de vermindering van dividenden uit de banksector

            (bv stopzetting gemeentelijke holding)

  • de vermindering van dividenden uit de energiesector door de

 privatisering.

 

Enkele cijfers ten opzichte van het totale uitgavenbudget  ….

personeelskosten :  33,59 % min de subsidies  = 25,09 %

werkingskosten    : 22,66 %

overdrachten naar OCMW, politie, brandweer, kerkfabrieken : 23,16 %

schuldenlast         : 21,00 %.

 

De geplande investeringen 2014 :

- Oprichting schoolgebouw site Akrenbos 133 + aankoop uitrusting

  = € 558.000

- Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen centrum

  = € 18.250                                         

- Verbeteringswerken buurtwegen (Zullikstraat, Muydt, Torrezeel)

  = € 180.790

- Aankoop uitrusting dienst openbare werken + klepelmaaier

  = € 90.000

- Aankoop studie i.v.m. interne organisatie

 = € 10.000

 

Desondanks de sober opgemaakte budgetten, de minimale investeringstabel en de zoektocht naar subsidies kan men geen positief evenwicht bereiken zonder verhoging van de gemeentebelastingen.

 

De gemeenteraad heeft beslist (meerderheid tegen minderheid) de volgende verhogingen door te voeren :

v  de aanvullende belasting op de personenbelasting wordt van 7,5 % naar 8 % gebracht. De laatste verhoging dateert van 2002.

v  de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt verhoogd van    1.600 opcentiemen naar 1.700 opcentiemen. De laatste verhoging dateert van 1997.

v  de verkoopprijs van een rol huisvuilzakken wordt verhoogd van € 20 naar € 25. Naast hetgeen u als burger betaalt voor alle soorten afvalophalingen (huisvuil, groen, papier en karton, glas, PMD,…) moet het gemeentebestuur nog 25.000 euro extra bij financieren.

v  de belasting op de tweede verblijven wordt verhoogd van € 600 naar € 990

 

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

EXPLOITATIEBUDGET 

uitgaven                                              € 2.756.793

ontvangsten                                      € 2. 810.435

saldo                                                     + € 53.642

 

 

 

INVESTERINGEN

uitgaven                                                € 857.040

ontvangsten - subsidies                      € 470.100

                      - leningen                         € 163.000

saldo                                                - € 223.940

 

 

 

BUDGETTAIR  RESULTAAT                - € 170.298

 

 

 

GECUMULEERD BUDGETTAIR

RESULTAAT VORIGE JAREN            + € 403.954

 

 

 

EINDRESULTAAT                  + € 233.656                      

 

 

 

 

Zolang de overheid niet overgaat tot een definitieve herstructurering van het Gemeentefonds/Plattelandsfonds voor de kleine landelijke gemeenten en het maar blijft doorschuiven van federale en Vlaamse taken naar de lokale besturen kunnen de lokale mandatarissen niets anders dan hun verantwoordelijkheid nemen, teneinde het schip te water te houden !

 

 

 

FLAMANT MARLEEN

Schepen Financiën